Τελευταία Νέα: ESC Congress 2020 Digital Experience


ESC 2020

Τα τελευταία νέα από το φετινό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) που διεξάγεται στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας από 29/8/2020 έως 2/9/2020


 
Σάββατο 29/8

 

EMPEROR- Reduced EMPagliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure With Reduced Ejection Fraction (EMPEROR-Reduced)

Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF) που πέραν της βέλτιστης θεραπείας, υποβλήθηκαν σε θεραπεία με τον αναστολέα των υποδοχέων των ενεργών συμμεταφορέων Νατρίου Γλυκόζης (sodium-glucose co-transporters ή SGLT2) empagliflozin ( Jardiance, Boehringer Ingelheim / Eli Lilly), είχαν μια στατιστικά σημαντική μείωση στη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια έως 25%, σε σύγκριση με τους μάρτυρες εικονικού φαρμάκου, και αυτό το όφελος ήταν ανεξάρτητο από την ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Τα αποτελέσματά της μελέτης δημοσιεύθηκαν επίσης ταυτόχρονα με την παρουσίαση στο ESC 2020στο New England Journal of Medicine .

Αυτή η μείωση κατά 25% του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου με τη χορήγηση empagliflozin στη μελέτη EMPEROR-Reduced αντιστοιχεί ακριβώς στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια που αναδείχθηκαν με ένα άλλο αναστολέα SGLT2, την dapagliflozin ( Farxiga , AstraZeneca), στη μελέτη DAPA-HF  το 2019.

Σύμφωνα με τον Δρ Milton Parker , ερευνητή της EMPEROR-Reduced: «Η απόδοση αυτών των δύο αναστολέων SGLT2 ήταν απίστευτα συνεπής στις αντίστοιχες μελέτες που διεξήχθησαν σε ασθενείς που είχαν HFrEF με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, και η συνδυασμένη βάση απόδειξης των δύο μελετών καθιστά πραγματικά συναρπαστικά τα στοιχεία τόσο για την ασφάλεια όσο και για την αποτελεσματικότητα τους. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να οδηγήσουν σε αλλαγή στην πρακτική των ΗΠΑ, με τα δύο αυτά φάρμακα να αποτελούν έναν νέο ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας στην HFrEF. Η νέα κατηγορία φαρμάκων αναστολείς των υποδοχέων των ενεργών συν- μεταφορέων Νατρίου- Γλυκόζης (sodium-glucose co-transporters ή SGLT2) ή SGLT2inhibitors (SGLT2i) σταθεροποίησε το ρόλο της ως μείζονα, νέα θεραπεία για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης ανεξαρτήτως της ύπαρξης σακχαρώδους διαβήτη.»

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-not-just-in-diabetes-empagliflozin-improves-outcomes-in-patients-with-heart-failure-in-the-emperor-reduced-trial

 

EXPLORER- HCM
Clinical Study to Evaluate Mavacamten (MYK-461) in Adults With Symptomatic Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy (EXPLORER-HCM)


Η θεραπεία με mavacamten – ο πρώτος εκπρόσωπος της κατηγορίας των αναστολέων της καρδιακής μυοσίνης – έδειξε βελτίωση στην κλινική συμπτωματολογία, στην ποιότητα ζωής και στη λειτουργική κατάσταση σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με συμπτωματική, αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Η μελέτη συνέκρινε το νέο φάρμακο με εικονικό φάρμακο επιπρόσθετα στην πλήρη σύγχρονη φαρμακευτική θεραπεία για αποφρακτική υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, σε σύντομο χρόνο παρακολούθησης. Ωστόσο τα οφέλη του mavacamten φαινόταν σταθερά όχι μόνο για τα τελικά καταληκτικά σημεία της μελέτης όπως η αλλαγή στη λειτουργική τάξη και την ποιότητα ζωής κατά New York Heart Association (NYHA), αλλά και για πιο αντικειμενικά δεδομένα , όπως το peak VO 2 και η κλίση πίεσης του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας (LVOT).

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/Bringing-hope-to-patients-with-obstructive-hypertrophic-cardiomyopathy-Results-from-the-EXPLORER-HCM-trial

 

EAST-AFNET 4
Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention Trial (EAST)


Η έναρξη του ελέγχου ρυθμού με αντιαρρυθμικά φάρμακα ή / και κατάλυση σε ασθενείς με πρώιμη, πρόσφατα διαγνωσμένη κολπική μαρμαρυγή ΚΜ προσφάτου ενάρξεως οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο για σοβαρές ανεπιθύμητες καρδιαγγειακές εκβάσεις, σε σύγκριση με μια στρατηγική ελέγχου της συχνότητας, σε παρακολούθηση για περισσότερο από 5 χρόνια.

Τα αποτελέσματα, από τη μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη EAST-AFNET 4, παρουσιάστηκαν στο European Society of Cardiology (ESC) Congress 2020 και δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο The New England Journal of Medicine .

Προηγούμενες μελέτες ελέγχου συχνότητας έναντι ρυθμού στην κολπική μαρμαρυγή, όπως η μελέτη  AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management), απέτυχαν να δείξουν πλεονέκτημα για τον ρυθμό έναντι της συχνότητας όσον αφορά τα κλινικά αποτελέσματα.

Η μελέτη EAST-AFNET 4 διαφέρει από την AFFIRM για δύο βασικούς λόγους: Η μελέτη ενσωμάτωσε την κατάλυση ως βασική επιλογή στη στρατηγική ελέγχου του ρυθμού και η θεραπεία ξεκίνησε αμέσως μετά τη διάγνωση της αρρυθμίας. 

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/Bringing-hope-to-patients-with-obstructive-hypertrophic-cardiomyopathy-Results-from-the-EXPLORER-HCM-trial

 

Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Την Κολπική Μαρμαρυγή

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες κολπικής μαρμαρυγής από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ ιατρών και ασθενών για τις θεραπευτικές επιλογές στην κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ)

Οι κατευθυντήριες οδηγίες, που παρουσιάστηκαν στο εικονικό συνέδριο ESC 20202 και δημοσιεύθηκαν στο European Heart Journal , προτείνουν την καλύτερη αντιπηκτική φροντίδα, την καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη αξιολόγηση τόσο του καρδιαγγειακού κινδύνου όσο και των συννοσηροτήτων, και περιέχουν έναν αλγόριθμο με τέσσερις στρατηγικές για τον προσδιορισμό του θρομβωτικού και του αιμορραγικού κινδύνου συμβάλλοντας στον προσδιορισμό της καλύτερης θεραπευτικής στρατηγικής.

Ο πρώτος στόχος είναι να αποφευχθεί το εγκεφαλικό επεισόδιο μέσω της αντιπηκτικής αγωγής . Το πρώτο βήμα είναι να εντοπιστούν οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου με score CHA2DS2-VASc 0 σε άνδρες ή 1 σε γυναίκες, και στη συνέχεια να δοθεί αντιπηκτική αγωγή στους υπόλοιπους μετά την αξιολόγηση του αιμορραγικού κινδύνου, κατά προτίμηση με το HAS-BLEDscore .Προτείνονται τα νέα αντιπηκτικά από το στόμα έναντι των ανταγωνιστών της βιταμίνης-Κ, αλλά οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ μπορούν να είναι αποδεκτοί εάν το INR βρίσκεται μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο.

Ο δεύτερος στόχος είναι ο έλεγχος των συμπτωμάτων χρησιμοποιώντας αποφάσεις με επίκεντρο τον ασθενή σχετικά με τον ρυθμό και τη συχνότητα

Ο τρίτος στόχος είναι ο οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου και οι ελαχιστοποίηση της συννοσηρότητας, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν το σχήμα 4S-AF για ποσοτικοποίηση του κινδύνου σε ασθενείς με ΚΜ. Αυτό το σχήμα αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις αρχές:

Η εκτίμηση κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως εκτιμάται από τη βαθμολογία CHA 2 DS 2 -VASc.( stroke risk)

Η Σοβαρότητα των συμπτωμάτων, όπως αξιολογείται από τα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής και το European Heart Rhythm Association Symptom Score. (symptom severity)

Η σοβαρότητα του φορτίου ΚΜ, όπως εκτιμάται από το χρονικό πρότυπο (παροξυσμική, εμμένουσα, μακροχρόνια εμμένουσα ή μόνιμη) και το συνολικό φορτίο ΚΜ (συνολικός χρόνος, μεγαλύτερα επεισόδια και αριθμός επεισοδίων σε μια δεδομένη περίοδο) (severity of AF burden ) και η βαρύτητα του υποστρώματος όπως εκτιμάται από του καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, τις συννοσηρότητες και τα αποτελέσματα των μελετών απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τα σκόρ ΚΜ, τους βιοδείκτες και τρόπους απεικόνισης όπως η ηχωκαρδιογραφία, η CT και η MRI. (substrate severity).

Η νέες οδηγίες υποστηρίζουν σθεναρά τη βελτίωση στον τρόπο ζωής σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με ΚΜ, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής σωματικής δραστηριότητας, του ελέγχου της αρτηριακής πίεση και της απώλειας βάρους.

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/2020-esc-clinical-practice-guidelines-for-the-diagnosis-and-management-of-atrial-fibrillation

 


Κυριακή 30/8

DAPA-CKD
A Study to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on Renal Outcomes and Cardiovascular Mortality in Patients With Chronic Kidney Disease (Dapa-CKD)


Στη μελέτη DAPA-CKD, η θεραπεία με τον αναστολέα SGLT2 δαπαγλιφλοζίνη μείωσε τον κίνδυνο επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας και του θανάτου λόγω καρδιαγγειακής ή νεφρικής νόσου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, τόσο σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 όσο και σε άτομα χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.

Κατά τη διάρκεια μέσης παρακολούθησης 2,4 ετών, το κύριο σύνθετο τελικό σημείο επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας - ορίζεται ως τουλάχιστον 50% παρατεταμένη μείωση του εκτιμώμενου ρυθμού σπειραματικής διήθησης ή έναρξη νεφρικής νόσου τελικού σταδίου - ή θανάτου λόγω νεφρικής ή καρδιαγγειακής νόσου μειώθηκε κατά 39% με δαπαγλιφλοζίνη 10mg (Farxiga, AstraZeneca) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (HR = 0,61, 95% CI, 0,51-0,72).

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-dapagliflozin-improves-outcomes-including-mortality-in-patients-with-ckd-results-from-the-dapa-ckd-trial


ATPCI
Τhe efficAcy and safety of Trimetazidine in patients with angina pectoris having been treated by percutaneous coronary intervention (ATPCI study)


Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε PCI, η τριμεταζιδίνη, γνωστό φάρμακο για τη βελτίωση του μεταβολισμού του μυοκαρδίου, δεν βελτίωσε από την υποτροπή στηθάγχης ή άλλα καρδιαγγειακά συμβάματα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης ATPCI που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν τα μακροπρόθεσμα οφέλη και την ασφάλεια της τριμεταζιδίνης μετά από PCI για σταθερή στηθάγχη ή NSTEMI σε 6.007 ασθενείς που είχαν βέλτιστη ιατρική θεραπεία. Μετά από διάμεση παρακολούθηση 47,5 μηνών μετά την PCI , το κύριο καταληκτικό σημείο του καρδιακού θανάτου, η νοσηλεία για καρδιακό επεισόδιο ή η υποτροπή / παραμονή στηθάγχης που απαιτούσε στεφανιαία αγγειογραφία ή αλλαγή σε αντιστηθαγχικό σχήμα θεραπείας εμφανίστηκε στο 23,3% αυτών που έλαβαν τριμεταζιδίνη σε σύγκριση με 23,7% αυτών που έχουν έλαβαν εικονικό φάρμακο

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/Trimetazidine-fails-to-improve-outcomes-after-successful-revascularisation-Results-from-the-ATPCI-trial

POPULAR
Antiplatelet Therapy for Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation (POPular-TAVI)


Τα αποτελέσματα από τη δοκιμή POPULAR TAVI κατέδειξαν ότι η παράλειψη της κλοπιδογρέλης μετά από τη διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (TAVR) μπορεί να μειώσει την αιμορραγία και η χορήγηση μόνο ασπιρίνης μπορεί να είναι αρκετή για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Η μελέτη περιελάμβανε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε TAVR αλλά δεν ελάμβαναν ήδη αντιπηκτικά και δεν είχαν υποβληθεί πρόσφατα σε τοποθέτηση στεφανιαίων στεντ.

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-should-clopidogrel-be-added-to-aspirin-after-tavi-the-popular-tavi-trial-tells-us-more

PARALLAX
A Randomized, Double-blind Controlled Study Comparing LCZ696 to Medical Therapy for Comorbidities in HFpEF Patients (PARALLAX)


Η μελέτη PARALLAX της σακουβιτρίλης / βαλσαρτάνης για καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης επιβεβαίωσε ένα από τα δύο βασικά τελικά καταληκτικά σημεία της, δείχνοντας μείωση του NT-proBNP, αλλά κανένα πρόσθετο όφελος στην απόσταση 6 λεπτών βάδισης και στη λειτουργική κατάσταση.

Η PARALLAX είναι μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με ενεργό έλεγχο, διπλή-τυφλή μελέτη 24 εβδομάδων, στην οποία συμμετείχαν 2.572 ασθενείς με συμπτωματική ΚΑ καλώς αντιρροπούμενη ή με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (ΚΕ) και αυξημένα επίπεδα NT-proBNP. Η μέση ηλικία ήταν 73 έτη, το 51% ήταν γυναίκες, το 87% ανήκε στη λευκή φυλή και το μέσο ΚΕ της αριστερής κοιλίας κατά την έναρξη ήταν 56%. Στους ασθενείς χορηγήθηκαν τυχαία sacubitril / βαλσαρτάνη (Entresto, Novartis) ή βέλτιστη εξατομικευμένη ιατρική θεραπεία, η οποία θα μπορούσε να αποτελείται από εναλαπρίλη, βαλσαρτάνη ή εικονικό φάρμακο εάν οι ασθενείς δεν ελάμβαναν αναστολέα του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης.

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-mixed-results-with-sacubitril-valsartan-in-hfpef-results-from-the-parallax-trial


Δευτέρα 31/8

HOME-PE
Hospitalization or Out-treatment ManagEment of Patients With Pulmonary Embolism: a Randomized Controlled Trial (HOME-PE)

Την τελευταία δεκαετία, αρκετές μελέτες έχουν δείξει τη δυνατότητα θεραπείας στο σπίτι για επιλεγμένους αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με οξεία πνευμονική εμβολή (ΠΕ). Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει διαμάχη σχετικά με τις βέλτιστες στρατηγικές παραπομπής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη φροντίδα εξωτερικών ασθενών. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες προτείνουν τη βαθμολογία του Δείκτη Πνευμονικού Εμβολισμού (PESI) ή την απλοποιημένη βαθμολογία PESI (sPESI) για την εκτίμηση του κινδύνου θνησιμότητας όλων των αιτιών. Ασθενείς με βαθμολογία sPESI 0 μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία στο σπίτι εάν παρέχεται επαρκής παρακολούθηση και αντιπηκτική θεραπεία. 

Η ανοιχτή δοκιμή HOME-PE μη-κατωτερότητας εξέτασε εάν μια στρατηγική βάση των κριτηρίων Hestia ήταν τουλάχιστον εξίσου ασφαλής με μια στρατηγική που βασίστηκε στη βαθμολογία sPESI για την επιλογή ασθενών για θεραπεία στο σπίτι. Συνολικά, τυχαιοποιήθηκαν 1.974 ασθενείς με φυσιολογική αρτηριακή πίεση που παρουσιάστηκαν στο τμήμα έκτακτης ανάγκης με οξεία πνευμονική εμβολή. Οι ασθενείς στην ομάδα sPESI ήταν επιλέξιμοι ως εξωτερικοί ασθενείς εάν η βαθμολογία τους ήταν 0. αλλιώς νοσηλεύονταν. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα Hestia ήταν επιλέξιμοι ως εξωτερικοί ασθενείς εάν και τα 11 κριτήρια ήταν αρνητικά. αλλιώς νοσηλεύονταν. Και στις δύο ομάδες, ο υπεύθυνος γιατρός θα μπορούσε να παρακάμψει την απόφαση σχετικά με το χώρο θεραπείας για ιατρικούς ή κοινωνικούς λόγους.

Το κύριο αποτέλεσμα του υποτροπιάζοντος φλεβοθρομβοεμβολικού επεισοδίου, της μείζονος αιμορραγίας και όλων των αιτιών θανάτου εντός 30 ημερών συνέβη στο 3,8% των ασθενών στην ομάδα Hestia και στο 3,6% των ασθενών στην ομάδα sPESI, με επιβεβαίωση μη κατωτερότητας (p = 0,005)

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-hospitalisation-or-outpatient-management-of-patients-with-acute-pulmonary-embolism-results-from-the-home-pe-trial


LoDoCo2
Low-Dose Colchicine for Secondary Prevention of Stable Coronary Disease (LoDoCo2)


Σε ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο, η προσθήκη χαμηλής δόσης κολχικίνης επιπρόσθετα στη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή μείωσε τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα κατά 31%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης LoDoCo2 που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της μελέτης COLCOT για την κολχικίνη -γνωστό αντιφλεγμονώδες φάρμακο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας-τα οποία παρουσιάστηκαν τον Nοέμβριο του 2019 στο συνέδριο του American Heart Association  και υποστηρίζουν την «υπόθεση φλεγμονής» που επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά από τη δοκιμή CANTOS ότι δηλαδή οι αντιφλεγμονώδεις παράγοντες μπορούν να μειώσουν τον υπολειπόμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς που έχουν ήδη λάβει θεραπεία με στατίνες ή άλλα φάρμακα για τη μείωση των λιπιδίων.

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-low-dose-colchicine-for-secondary-prevention-of-cvd-does-it-work

 

2020 ESC Κατευθυντήριες Οδηγίες Άθλησης Υγιών Ατόμων και Ασθενών με Καρδιαγγειακή Νόσο

Σύμφωνα με τις οδηγίες η αερόβια άσκηση μέτριας έντασης για τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα (ή 75 λεπτά την εβδομάδα έντονης άσκησης), τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, πρέπει να συστήνεται σε όλα τα άτομα με καρδιαγγειακή νόσο όπως ακριβώς και στα υγιή άτομα. Ειδικές εκτιμήσεις αναφέρονται λεπτομερώς σε άτομα παχύσαρκα, υπερτασικά άτομα με καλά ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση, με δυσλιπιδαιμία ή με σακχαρώδη διαβήτη, στα οποία συστήνεται μέτρια ή έντονη αερόβια άσκηση ≥ 3 φορές την εβδομάδα.

Επιπλέον, παρέχονται συστάσεις άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων, όπως η στεφανιαία νόσος (οξεία ή χρόνια στεφανιαία σύνδρομα), καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδική καρδιακή νόσο, αορτοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες, μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα, συγγενείς καρδιοπάθειες των ενηλίκων, αρρυθμίες, καναλοπάθειες, περιφερική αρτηριακή νόσο και σε άτομα με εμφυτεύσιμες καρδιακές ηλεκτρικές συσκευές ή συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας. 

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/2020-esc-clinical-practice-guidelines-on-sports-cardiology-and-exercise-in-patients-with-cardiovascular-disease

BPLTTC
Investigating the stratified efficacy and safety of pharmacological blood pressure-lowering: an overall protocol for individual patient-level data meta-analyses of over 300 000 randomised participants in the new phase of the Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration (BPLTTC)


Τα καρδιαγγειακά οφέλη από τη μείωσης της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ), τόσο για την πρωτογενή όσο και για τη δευτερογενή πρόληψη, βρέθηκαν να είναι ανάλογα με το βαθμό μείωσης ανεξάρτητα από την αρχική ΑΠ..

Σύμφωνα με τη μετα-ανάλυση BPLTTC που παρουσιάστηκε στο διαδυκτιακό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, για κάθε 5 mm Hg μείωση στη βασική συστολική ΑΠ, οι ασθενείς εμφάνισαν μείωση κινδύνου κατά 10% για σημαντικά καρδιαγγειακά συμβάματα, 13% για εγκεφαλικό επεισόδιο, 14% για καρδιακή ανεπάρκεια , 7% για ισχαιμική καρδιακή νόσο και 5% για καρδιαγγειακό θάνατο.

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-blood-pressure-reduction-lower-really-is-better

Τρίτη 1/9

BRACE CORONA
Angiotensin Receptor Blockers and Angiotensin-converting Enzyme Inhibitors and Adverse Outcomes in Patients With COVID19 (BRACE-CORONA)

Η πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη που συνέκρινε τους αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE) ή τους αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARBs) για ασθενείς με COVID-19 δεν έδειξε καμία διαφορά στα βασικά αποτελέσματα μεταξύ των δύο προσεγγίσεων.

Η μελέτη BRACE CORONA - που διεξήχθη σε ασθενείς που ελάμβαναν  ACE ή ARB σε μακροπρόθεσμη βάση και οι οποίοι στη συνέχεια νοσηλεύτηκαν με COVID-19 - δεν έδειξε καμία διαφορά στο κύριο τελικό σημείο του αριθμού ημερών επιβίωσης και εκτός νοσηλείας, μεταξύ εκείνων που διέκοψαν το φάρμακο για 30 ημέρες και όσων συνέχισαν να υποβάλλονται σε θεραπεία με αυτούς τους παράγοντες.

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-can-aceis-and-arbs-be-safely-continued-in-patients-hospitalised-with-covid-19-results-from-the-brace-corona-trial

REALITY

Σε ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου (OEM) και αναιμία, ο περιορισμός των μεταγγίσεων αίματος σε ασθενείς με επίπεδα αιμοσφαιρίνης (Hb) ≤8 g / dL είναι κλινικά μη κατώτερος από μια πιο “χαλαρή” προσέγγιση (επίπεδα Hb ≤10 g / dL) και εξοικονομεί κόστος . 

Με τη συμμετοχή 668 ασθενών από 35 νοσοκομεία στη Γαλλία και την Ισπανία, η μελέτη REALITY είναι η μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη μελέτη που συγκρίνει μια αυστηρή (Hb ≤8 g / dL) με μια πιο χαλαρή (Hb ≤10 g / dL) στρατηγική μετάγγισης αίματος σε ενήλικες με ΟΕΜ και αναιμία (ορίζεται ως Hb> 7 g / dL έως ≤10 g / dL ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της εισαγωγής).

Το πρωταρχικό κλινικό τελικό σημείο της μελέτης ήταν ένα σύνολο από σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (MACE) στις 30 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτιών θανάτου, ΟΕΜ, εγκεφαλικού επεισοδίου και PCI έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από ισχαιμία του μυοκαρδίου. Ένα δεύτερο κύριο τελικό σημείο ήταν η αποδοτικότητα κόστους, που ορίστηκε ως ο αυξητικός λόγος κόστους-αποτελεσματικότητας στις 30 ημέρες.

Η στρατηγική αυστηρής μετάγγισης ήταν κατώτερη από τη χαλαρή στρατηγική για την πρόληψη MACE 30 ημερών, με ποσοστά 11,0% (36 ασθενείς) στην αυστηρή ομάδα και 14,0% (45 ασθενείς) στην ομάδα χαλαρής στρατηγικής. Η αυστηρή στρατηγική είχε πιθανότητα 84% να εξοικονομήσει κόστος, βελτιώνοντας παράλληλα τα κλινικά αποτελέσματα. Επιπλέον, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με αυστηρή, παρά χαλαρή, στρατηγική ήταν λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν λοίμωξη (περιοριστική 0,0% έναντι φιλελεύθερου 1,5%, p = 0,03) ή οξεία πνευμονική βλάβη (περιοριστική 0,3% έναντι φιλελεύθερης 2,2%. ρ = 0,03).

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-what-s-the-best-transfusion-approach-for-patients-after-mi-with-anaemia-clarification-from-reality

 

IMPACT AFib
IMplementation of an RCT to imProve Treatment With Oral AntiCoagulanTs in Patients With Atrial Fibrillation (IMPACT-AFib)


Μια πρώιμη παρέμβαση για να παροτρύνει ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) να ξεκινήσουν από του στόματος αντιπηκτική αγωγή δεν ήταν πιο αποτελεσματική από μια καθυστερημένη υπενθύμιση για να επισκεφθούν το γιατρό τους. Περίπου 1 στους 10 ασθενείς με ΚΜ και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου εντός 1 έτους ξεκίνησε τη συνιστώμενη από του στόματος αντιπηκτική αγωγή μετά από τη λήψη εκπαιδευτικού φυλλαδίου για τη νόσο τους, ποσοστό παρόμοιο με την ομάδα ελέγχου, σύμφωνα με ευρήματα από τη δοκιμή IMPACT-AFib που παρουσιάστηκε στο το εικονικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας.

https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/ESC-Congress/Congress-resources/Congress-news/hot-line-educational-mailing-fails-to-increase-the-use-of-oral-anticoagulation-in-patients-with-atrial-fibrillation-results-from-the-impact-afib-trial