Η καταγραφή HERICO-19 (Hellenic Echocardiology Registry in Covid-19 pts), πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, αποτελεί ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων των Νοσηλευομένων ασθενών με COVID-19. Ο στόχος της είναι να διερευνηθεί η επίπτωση καρδιαγγειακής συννοσηρότητας και της πρωτοεμφανιζομένης παθολογικής καρδιολογικής συνιστώσας, καθώς και των αντίστοιχων ηχωκαρδιογραφικών παραμέτρων σε ασθενείς με λοίμωξη από COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση επιβάλει εισαγωγή για ενδονοσοκομειακή παρακολούθηση και θεραπεία.