Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας συμμετέχει μαζί με άλλες χώρες, στα πλαίσια του προγράμματος EURObservational Research Programme (EORP), στο Acute Coronary Syndrome STEMI Registry.

Ο κύριος σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή δημογραφικών, κλινικών και βιολογικών χαρακτηριστικών ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST (STEMI) που εισάγονται εντός 24 ωρών από την έναρξη του πόνου σε αντιπροσωπευτικά κέντρα με ή χωρίς δυνατότητα αγγειοπλαστικής. Οι ασθενείς θα παρακολουθηθούν για ένα χρόνο. Στόχος είναι να εισαχθούν 30 ασθενείς ανά κέντρο.

Συμμετέχουν 10 κέντρα, με εθνικό συντονιστή τον Καθηγ. Κον Δ. Αλεξόπουλο, και έχουν ήδη εισαχθεί στην μελέτη 191 ασθενείς.