Η αλλαγή από τικαγρελόρη σε κλοπιδογρέλη αυξάνει την αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων

Στην τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη SWAP-4, οι ερευνητές συμπεριέλαβαν ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ) υπό ασπιρίνη μαζί (δόση φόρτισης 180 mg και 90 mg δύο φορές την ημέρα) με τικαγρελόρη (Brilinta, AstraZeneca) και τους χώρισαν στη συνέχεια σε μία από τις τέσσερις θεραπευτικές αγωγές: δόση φόρτισης κλοπιδογρέλης 600 mg 24 ώρες μετά την τελευταία δόση συντήρησης τικαγρελόρης (ομάδα Α), μια δόση φόρτισης κλοπιδογρέλης 600 mg 12 ώρες μετά την τελευταία δόση συντήρησης τικαγρελόρης (ομάδα Β), δόση συντήρησης κλοπιδογρέλης 75 mg ημερησίως 24 ώρες μετά την τελευταία δόση συντήρησης τικαγρελόρης (ομάδα Γ) και δόση συντήρησης τικαγρελόρης 90 mg δύο φορές την ημέρα (ομάδα Δ).

Οι φαρμακοδυναμικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη της θεραπείας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας και στις 2, 24, 48 και 72 ώρες και στις 10 ημέρες.

Σε όλες τις δοκιμασίες σε όλα τα χρονικά σημεία, το ticagrelor 90 mg δύο φορές την ημέρα είχε σαν αποτέλεσμα τη χαμηλότερη αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων από οποιοδήποτε σχήμα κλοπιδογρέλης.

 

Τα επίπεδα αντίδραστικότητας των P2Y12 υποδοχέων δεν διέφεραν μεταξύ της ομάδας Α και της ομάδας Γ ( P = .29). Τα επίπεδα της μονάδας αντιδραστικότητας των υποδοχέων P2Y12 ήταν χαμηλότερα στην ομάδα Β έναντι της ομάδας Γ ( P = 0,024).

 

Σε σύγκριση με την ομάδα Γ, η ελάχιστη συσσώρευση των αιμοπεταλίων ήταν χαμηλότερη με την πάροδο του χρόνου στην ομάδα Α ( P = .041) και στην ομάδα Β ( P = .028).

 

Η ομάδα Α και η ομάδα Β δεν είχαν διαφορές σε καμία φαρμακοδυναμική δοκιμή.

 

Στην ομάδα Γ, η αντιδραστικότητα των αιμοπεταλίων αυξήθηκε στις 24 ώρες και έγινε στατιστικά σημαντική στις 48 ώρες, διατηρώντας τις τιμές αυτές και στις 10 ημέρες, σύμφωνα με τους ερευνητές.

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές η μετάβαση από τη θεραπεία με τικαγρελόρη στη θεραπεία με κλοπιδογρέλη συνδέεται με αύξηση της αντιδραστικότητας των αιμοπεταλίων που υποδηλώνει μια αλληλεπίδραση φαρμάκου-φαρμάκου. Η χορήγηση δόσης φόρτισης πριν από την έναρξη θεραπείας με δόση συντήρησης με κλοπιδογρέλη μετριάζει αυτές τις παρατηρήσεις καθυστερώντας και παρεμποδίζοντας την αύξηση της αντιδραστικότητας των αιμοπεταλίων.

Circulation. 2018;doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.118.033983.