Το ACC εξέδωσε νέες συστάσεις για τη διαχείριση των ασθενών με HFrEF

Το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας (American College of Cardiology-ACC) εξέδωσε νέες εξειδικευμένες οδηγίες για τη λήψη αποφάσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση της θεραπείας ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) και τη διασφάλιση της βέλτιστης έκβασης τους.

Οι οδηγίες επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα που υπάρχουν στη θεραπεία της ΚΑ με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF).

Οι συγγραφείς ανέπτυξαν ερωτήματα για τη διεξαγωγή μιας πρακτικής προσέγγισης για τον εντοπισμό κενών σε αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την επιτροπή συγγραφής, τα 10 βασικά θέματα που παραμένουν στο HFrEF είναι:

• πώς να ξεκινήσετε, να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη θεραπεία σύμφωνα με νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την HFrEF.

• πώς επιτυγχάνεται η βέλτιστη θεραπεία ΚΑ με πολλαπλά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της κλινικής εκτίμησης που μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες αλλαγές στη βασιζόμενη στις κατευθυντήριες οδηγίες θεραπεία (π.χ. δεδομένα απεικόνισης, βιοδείκτες και πίεσης πλήρωσης).

• πότε πρέπει να αναφερθεί κάποιος σε εξειδικευμένο στην ΚΑ καρδιολόγο.

• τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων του συντονισμού της περίθαλψης.

• πώς να βελτιωθεί η συμμόρφωση των ασθενών.

• τι χρειάζεται σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών: Αφρο-Αμερικανοί, ευπαθείς και ηλικιωμένοι ενήλικες.

• πώς να διαχειριστούμε το κόστος περίθαλψης των ασθενών για ΚΑ;

• πώς να διαχειριστούμε την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της ΚΑ.

• πώς να διαχειριστούμε κοινές συννοσηρότητες και

• πώς να ενσωματώσουμε την παρηγορητική φροντίδα και τη μετάβαση στη νοσοκομειακή φροντίδα.

J Am Coll Cardiol. 2017;doi:10.1016/j.jacc.2017.11.025
http://www.onlinejacc.org/content/early/2017/12/12/j.jacc.2017.11.025