Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής: Ι. Παρασκευαΐδης

Συντονιστική Επιτροπή: Δ. Φαρμάκης,  Ε. Ρεπάσος, Κ. Κεραμιδά, Ε. Αγγελοπούλου, Η. Τσούγκος

Μέλη Ομάδας