Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει τα τελευταία 3 έτη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας (European Examination General Cardiology). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι σήμερα 7 χώρες: η Μάλτα, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ενώ αναμένεται η ένταξη και άλλων χωρών για τα έτη 2017-2018. Οι Ευρωπαϊκές εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση ειδίκευσης της Καρδιολογίας σε κάποιες από τις αναφερόμενες χώρες. Τον Μάρτιο του 2016 παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του ESCeL General Cardiology Training Program, όπου με περισσότερες από 260 ενότητες συνοδευόμενες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αυτοεκτίμησης, την τήρηση πρακτικών ιατρικών πράξεων (logbook), και δυνατότητα αναφοράς επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποτιμάται η εκπαίδευση, η ικανότητα και η επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ειδικευόμενους καρδιολογίας να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Γενικής Καρδιολογίας της ESC, καθώς και στη διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα ESCel της ESC και να συμμετέχουν ενεργά ως εκπαιδευόμενοι (trainees). Από την συμμετοχή τους στο παραπάνω πρόγραμμα πέρα από την εκπαίδευση για την επιτυχή απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας θα αποκτούν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που θα χορηγούνται μέσω της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

 

Υπεύθυνος του προγράμματος για την Ελλάδα είναι ο Πρόεδρος της ΕΚΕ κ Κώστας Τσιούφης με συνεργάτες τους κκ Χρήστο Κατσούρα, Αικατερίνη Νάκα, Δημήτρη Τσιαχρή, Χριστίνα Χρυσοχόου.

 

Στην συγγραφή και επιλογή των ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων βασισμένων στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών, συμμετέχουν 3-5 καρδιολόγοι από την κάθε χώρα σε πέντε ετήσιες συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Σπίτι Καρδιολογίας (European Heart House, Nice)

 

Οι επόμενες εξετάσεις θα γίνουν στις 14 Ιουνίου 2018 σε δυο εξεταστικά κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιτυχόντες Προηγούμενων Ετών 

 

 

The ESC eLearning platform

 ESC Core Curriculum for the General Cardiologist

ESC Education Conference Newsletter January 2017