Κοινωνίες απελευθερώσει κατάλληλα κριτήρια χρήση για στεφανιαία επαναγγείωση σε ασθενείς με ACS

Επτά επαγγελματικές εταιρείες το American College of Cardiology, η American Association for Thoracic Surgery, η American Heart Association, η American Society of Echocardiographyη American Society of Nuclear Cardiology, η Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, η Society of Cardiovascular Computed Tomography και η Society of Thoracic Surgeons εκδώσαν μια έκθεση για την επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων που θα καθορίσουν εάν και πώς να εκτελείται η στεφανιαία επαναγγείωση σε ασθενείς με ACS.

J Am Coll Cardiol. 2016;doi:10.1016/j.jacc.2016.10.034.